Търпими строежи. Удостоверение за търпимост.

Съгласно §16 на ПР на ЗУТ строежи, изградени до 7 април 1987г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.

 

Т.е. за да има търпим строеж, то той следва да отговаря на следните условия кумулативно:

  • Да е изграден преди 7 април 1987г.;
  • Да е незаконен – без строителни книжа;
  • Да е допустим действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно ЗУТ;

Доказването на времето на извършване на строителството е допустимо да се установява с всички доказателствени средства, допустими по АПК:

Удостоверение за търпимост.

Издаването на удостоверение за търпимост не узаконява строежа. То представлява по същността си административна услуга, за удостоверяване на факт с правно значение (че строежът е именно търпим), а не индивидуален административен акт (така и съдебна практика: О№1074/8.9.2009, ВАС).

Издава се от главния архитект на общината, въз основа на заявление придружено с:

  • Документ за собственост на земята или за отстъпено право на строеж (суперфиция); Следва да се има предвид, че по отношение на вещното право на собственост, удостоверението за търпимост не може да има действие. То удостоверява единствено, че строежът е търпим, а не и собствеността върху него. Принципно, съгласно ЗС собственикът на земята е собственик и на постройките върху нея по силата на приращението. Правото на собственост може да се установява по предвидения законов ред;
  • Доказателства за периода на извършване на строежа – преди 7 април 1987; допустимо да се установява с всички доказателствени средства, допустими по АПК;
  • Доказателства за съответствието на строежа с действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно ЗУТ.
  • Удостоверение за платена такса;

На обжалване подлежи единствено отказът за издаване на удостоверение за търпимост – единствено относно неговата законосъобразност, съгласно гл. IX ЗУТ. Следва да се има предвид, че правните последици свързани с търпимостта на определен строеж не възникват след удостоверяването му като такъв от компетентния орган, а по силата на закона.

Съгласно установената практика (посоченото по-горе определение О№1074/8.9.2009, ВАС), правното значение на удостоверението за търпимост е „да удостовери факт с правно значение и то точно в определена сфера, поради което неговата наличност не е обвързваща за органите на ДНСК в производството по установяване и премахване на незаконен строеж. В това производство, включително и в съдебната фаза по обжалване на заповед за премахване на незаконен строеж на самостоятелно основание се изследва търпимостта на строежа по §16 на ПР на ЗУТ“.

Коментарите са изключени

Filed under ПРАВНИ СТАТИИ

Comments are closed.